read more müşteri görüşme facebookta arama gecmisini gorme casus belli q significa whatsapp izleme nedir işyeri hekimliği hasta takip programı eşimin go here iphone 7 yazılım güncelleme neden yok whatsapp son görülme takip etme francesca casuscelli facebook whatsapp yazışmaları telefon takip nedir arama engelleme telefondan facebook şifre kırma nasıl düzelir iphone click the following article samsung note telefon takip etme telefon görüşmesi ses kaydı samsung iphone 5 yazılım güncelleme parolası visit web page iphone casus telefon bilgisayar geçmişi görüntüleme casus yazılım whatsapp arama engelleme note 4 sevgilimin kiminle konuştuğunu nasıl öğrenebilirim turkcell kendi telefon görüşmesini kaydetmek suç mu iphone whatsapp sohbet geçmişi geri yükleme uranium mobil izleme samsung s5 mini takip samsung teknik servis online takip please click for source whatsapp sohbet iphone hisse senedi takip samsung telefon arayüz programı source iphone 6 arama kaydetme telefonda facebookta takip ettiklerim this web page ucretsiz arama kaydedici learn more here telefon takip whatsapp silinen mesajları geri yükleme acar kafadarlar izle bilgisayar virüsü casus android icin takip programi telefonda takip programı olduğu nasıl anlaşılır whatsapp mesajlari arama casus telefon learn more here note arama kaydı düzenleme telefon facebook şifre kırma en kolay yöntem click to see more ios whatsapp ucretsiz source casus telefon dinleme spycim article source link google skype casus program click the following article whatsapp sohbet etme facebook takip iphone da telefon görüşmelerini kaydetme programı gps facebook sifre
首頁
欠繳管理費至今未繳納
 (99/3/23)欠繳管理費至今未繳納 

臺灣臺北地方法院小額民事判決

         100年度北小字第2487

原  告 國賓金大樓管理委員會

法定代理人 陳芠椿

訴訟代理人 曾秀香

被  告 陳潘寶

訴訟代理人 李汪晶

上列當事人間請求給付管理費事件,於民國10123日言詞辯

論終結,本院判決如下:

          

被告應給付原告新台幣貳萬仟玖佰肆拾元。

訴訟費用新台幣壹仟元由被告負擔。

本判決得假執行。但被告如以新台幣貳萬仟玖佰肆拾元預供擔

保後,得免為假執行。

    事實及理由

一、原告主張:被告係國賓金大樓(下稱系爭大樓)內門牌號碼

    臺北市○○○路○段722樓之2(下稱系爭建物)之區分所

    有權人,系爭大樓各住戶按每坪新臺幣(下同)70元計收管

    理費已10餘年。被告所有系爭建物為38坪,依每坪70元計算

    ,每月應繳納管理費2,660元,被告積欠自民國1004 月起

    10012月止之管理費共計23,940元迄未繳納,為此提起

    本件訴訟等語。並聲明:如主文第1項所示。

二、被告辯稱:系爭大樓各住戶多年來按每坪70元計收管理費,

 

    李汪晶多年來向被告及其它人承租系爭建物、72號、72 2

 

 

    樓、722樓之14戶,但83年間主任委員叫李汪晶就上揭4

 

    戶每月合計繳納管理費3,000元,87年間新主任委員叫李汪

    晶就上揭4戶每月繳納管理費4,500元,受有管理費優待的不

    止被告,尚有地下1樓住戶受有每月繳4,900元管理費的優待

    。被告願意按每坪70元繳交管理費,但地下1樓住戶也應按

    每坪70元收管理費才公平等語。並聲明:原告之訴駁回。

三、查原告主張:被告係系爭大樓內系爭建物之區分所有權人,

    系爭大樓各住戶按每坪70元計收管理費已10餘年,被告所有

    系爭建物面積為38坪,依每坪70元計算,每月應繳納管理費

    2,660元之事實,業據原告提出國賓金大樓住戶規約、區分

    所有權人暨住戶大會會議紀錄、公告、所有權人住戶管理費

 

    欠繳催函、管理費繳交明細表等件為證(見本院卷第724

 

 

    頁、第3754頁、第7375頁、第7888頁、第100138

 

    頁),並為被告所不爭執,堪信為真實。

四、按共用部分、約定共用部分之修繕、管理、維護,由管理負

    責人或管理委員會為之。其費用由公共基金支付或由區分所

    有權人按其共有之應有部分比例分擔之。但修繕費係因可歸

    責於區分所有權人或住戶之事由所致者,由該區分所有權人

    或住戶負擔。其費用若區分所有權人會議或規約另有規定者

    ,從其規定。公寓大廈管理條例第10條第2項定有明文。故

    管理費收取之標準,原則為區分所有權人按其共有之應有部

    分比例負擔,但經區分所有權人會議決議或規約之約定,亦

    得另定其標準。查系爭建物各住戶按每坪70元計收管理費乙

    節,已如前述,與上開規定相符,被告自應按每坪70元計算

    ,每月給付管理費2,660元(70元×382,660元)。被告雖

    辯稱:83年間主任委員叫李汪晶就其租用4戶每月合計繳納

    管理費3,000元,87年間新主任委員叫李汪晶就其租用4戶每

    月合計繳納管理費4,500元,受有管理費優待的不止被告,

    尚有地下1樓住戶云云,但為原告所否認,況縱若屬實,主

    任委員亦無任意減免個別住戶之管理費之權限,被告上開所

    辯,洵非可取。

五、從而,原告請求被告給付自1004月起至10012月止之管

    理費共計23,940元(2,660元×923,940元),為有理由

    ,應予准許。

六、本件為判決之基礎已臻明確,兩造其餘主張、陳述並所提證

    據,經審酌後,認均與本件之結論無礙,爰不再一一論述,

    併予敘明。

 

七、本件係小額程序所為被告敗訴之判決,依民事訴訟法第436

 

    條之20規定,應依職權宣告假執行。並依同法第392條第2

    規定,依職權宣告被告為原告預供擔保,得免為假執行。

八、本件訴訟費用額,依後附計算書確定如主文所示金額。

               101        2         21    

                        臺灣臺北地方法院臺北簡易庭

                                          羅富美

        書:

                       額(新台幣)        

第一審裁判費             1,000

                     1,000

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決,須以違背法令為理由,應於判決送達後20日內向

本庭(臺北市○○○路○段1261號)提出上訴狀。(須按他造

當事人之人數附繕本)。

               101        2         21    

                                        孫國慧

附錄:

一、民事訴訟法第436條之242項:

    對於小額程序之第一審裁判上訴或抗告,非以其違背法令為

    理由,不得為之。

二、民事訴訟法第436條之25

    上訴狀內應記載上訴理由,表明下列各款事項:

    ()原判決所違背之法令及其具體內容。

    ()依訴訟資料可認為原判決有違背法令之具體事實。

本會地址:新北市板橋區三民路一段120號13樓
E-MAIL:service.org@msa.hinet.net
電 話:(02) 02-29591576;傳 真: (02)02-29591792
Designed by Economy